Naar inhoud

Algemene Verkoopvoorwaarden

 PURESTONE BV

Versie d.d. 15 september 2023

1. Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, alsook voor de interpretatie en uitvoering van de Overeenkomst zullen de hiernavolgende termen, wanneer zij met een hoofdletter geschreven zijn, de volgende betekenis hebben (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dan wel indien de context duidelijk anders vereist):

Algemene Voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zoals beschikbaar op de Website en zoals door de Klant aanvaard voorafgaand aan totstandkoming van de Overeenkomst.

Bestelling

Iedere bestelling van Producten die de Klant bij Purestone plaatst.

Cookie Policy

De Cookie Policy van Purestone, zoals beschikbaar op de Website.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden van de Website, zoals beschikbaar op de Website.

Klant

De natuurlijke- en/of rechtspersoon die de Producten aankoopt voor verdere verwerking.

Digitale Sample

De door Purestone opgemaakte digitale sample van de door de Klant gewenste producten, zoals nader omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Fysieke Sample

De door Purestone opgemaakte fysieke sample van de door de Klant gewenste producten, zoals nader omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen de Partijen, bestaande uit de Orderbevestiging en deze Algemene Voorwaarden.

Overmacht

Alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst onvoorzienbaar of onvermijdbaar zijn en die voor een Partij de onmogelijkheid creëren om de Overeenkomst uit te voeren dan wel de uitvoering van de Overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan redelijkerwijze te voorzien is, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden en/of rampen, weerschade, brand, inbeslagname, ziekte, staking, personeelstekort, uitputting van voorraad, machinebreuk, lock-out, epidemie, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, hacking, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, vertragingen bij en/of faillissement van aannemers of andere derde partijen op wiens diensten/goederen een Partij beroep doet/rekent.

Partij

De Klant of Purestone

Partijen

De Klant en Purestone

Privacy Policy

De Privacy Policy van Purestone, zoals beschikbaar op de Website.

Producten

De armbanden gemaakt uit natuurstenen die door Purestone voor de Klant geproduceerd worden.

Purestone

De besloten vennootschap “PURESTONE”, met zetel te Luxemburgstraat 20, 9140 Temse, met BTW nummer BE0738438729, met Website www.purestone.be en bereikbaar per e-mail op info@purestone.be

Website

https://Purestone.be/

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Iedere Contactaanvraag, Offerte, Bestelling en Overeenkomst is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en in voorkomend geval de Bijzondere Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, zullen de Bijzondere Voorwaarden voorrang krijgen.

2.2. Indien en voor zover als Purestone zich schriftelijk en voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst akkoord verklaard zou hebben met de algemene voorwaarden van de Klant, blijven deze Algemene Voorwaarden aanvullend van toepassing.

2.3. Iedere Overeenkomst wordt beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde):

- De Bijzondere Voorwaarden

- Deze Algemene Voorwaarden;

- Belgisch recht.

2.4. Purestone behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In voorkomend geval zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle nieuwe Bestellingen die de Klant plaatst te rekenen vanaf de datum dat de nieuwe Algemene Voorwaarden op de Website werden bekendgemaakt. De Klant kan onder geen enkele omstandigheid eisen dat omwille van eerdere bestellingen hij welk recht dan ook zou kunnen laten gelden aangaande de toepasselijkheid van vorige versies van de algemene voorwaarden van Purestone.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Indien de Klant interesse heeft in de Producten van Purestone, dient hij via de Website een contactaanvraag in te dienen. Vervolgens zal Purestone de Klant contacteren voor een verkennend gesprek.

3.2. Indien de Klant tijdens dit verkennend gesprek aangeeft interesse te hebben in een Digitale Sample, dient de Klant vervolgens via e-mail zijn logo en de gewenste kleuren aan Purestone te bezorgen. Purestone creëert nadien een Digitale Sample welke zij via e-mail aan de Klant bezorgt. De Digitale Sample is en blijft te allen tijde de intellectuele eigendom van Purestone. De Klant verklaart te aanvaarden dat het gebruik van diens logo door Purestone noodzakelijk is voor het maken van de Digitale Sample en verklaart eveneens dat ondanks het gebruik van dat logo, de Digitale Sample te allen tijde de intellectuele eigendom van Purestone blijft. De Klant mag de Digitale Sample dus, behoudens mits schriftelijke, expliciete en voorafgaande toestemming van Purestone, op geen enkele manier gebruiken, verspreiden of voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Indien de Partijen niet tot een Overeenkomst komen, dient de Klant de Digitale Sample te verwijderen en hiervan schriftelijke bevestiging aan Purestone te sturen.

3.3. Indien de Klant tevreden is van de Digitale Sample, dient hij zijn akkoord hiermee schriftelijk (via e-mail) aan Purestone te bezorgen. Purestone zal vervolgens overgaan tot het maken van een Fysieke Sample. Deze Fysieke Sample zal door Purestone aan de Klant worden opgestuurd (Incoterm EXW 2020). De Fysieke Sample blijft te allen tijde de exclusieve eigendom van Purestone. Indien de Partijen niet tot een Overeenkomst komen, dient de Klant de Fysieke Sample op eigen kosten aan Purestone terug te sturen.

3.4. Indien de Klant de Fysieke Sample goedkeurt, dient hij Purestone dit schriftelijk te bevestigen en de gewenste aantallen via e-mail aan Purestone te bezorgen. Purestone zal de Klant hierop een Offerte bezorgen per e-mail, tezamen met deze Algemene Voorwaarden en- in voorkomend geval – de Bijzondere Voorwaarden. Indien de Klant akkoord gaat met de Offerte, dient hij de Offerte en de Algemene Voorwaarden ondertekend aan Purestone terug te bezorgen. Purestone zal vervolgens de aanvaarding van de ondertekende Offerte aan de Klant schriftelijk bevestigen, op welk moment de Overeenkomst tussen de Partijen tot stand zal komen. Purestone behoudt zich te allen tijde het recht voor om ondertekende Offertes, om welke reden dan ook, te weigeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien er sprake is van kennelijk onvermogen van de Klant, negatieve berichtgeving in de pers omtrent de Klant etc.

4. Relatie tussen de Partijen

4.1. De Klant zal in geen geval het recht hebben om Purestone (juridisch) te verbinden naar derden toe dan wel contracten af te sluiten of verbintenissen aan te gaan in naam en voor rekening van Purestone, tenzij mits uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Purestone.

4.2. De Partijen blijven twee zelfstandige entiteiten. De ingevolge de Overeenkomst opgezette transactie tussen de Partijen kan in geen geval geïnterpreteerd worden als enigerlei partnership, joint-venture of agentuurrelatie.

5. Bestelling

5.1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor (i) de informatie die de Klant aan Purestone bezorgt bij diens Bestelling, uitdrukkelijk inbegrepen maar niet beperkt tot de bestelde hoeveelheden, maten, kleuren etc, alsook (ii) de informatie die de Klant aan Purestone verstrekt om de betreffende Producten aan te kunnen factureren en leveren, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot naam, adres, gewenste wijze van levering etc.

5.2. Na de schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de Offerte door Purestone zijn wijzigingen aan een Bestelling niet meer mogelijk.

6. Prijzen & Betaling

6.1. De prijs is zoals vermeld op de goedgekeurde Offerte. Prijzen zijn exclusief BTW en eventuele belastingen, taxen, accijnzen en andere heffingen van overheidswege.

6.2. Op iedere Bestelling is een voorschot op de prijs verschuldigd ten belope van vijfentwintig procent (25%). Het voorschot dient betaald te wordend door de Klant binnen de zeven (7) kalenderdagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Zolang het voorschot niet betaald is door de Klant, zal Purestone niet starten met de uitvoering van de Overeenkomst. Indien het voorschot niet ontvangen is door Purestone binnen de tien (10) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest toegepast worden op het voorschot in overeenstemming met de tarieven van de wet van 2002 inzake de bestrijding van de betalingsachterstand bij commerciële transacties, onverminderd ieder ander recht dat Purestone ingevolge de Overeenkomst dan wel de wet kan laten gelden, uitdrukkelijk inbegrepen doch niet beperkt tot het recht om de uitvoering van haar eigen verbintenissen onder deze Overeenkomst op te schorten. Indien het voorschot 2 maanden na de vervaldatum onbetaald is gebleven, zal Purestone het recht hebben om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, per schriftelijke kennisgeving en zonder voorafgaande tussenkomst van een rechtbank te beëindigen.

6.3. Het saldo van de Prijs dient betaald te worden binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering van de Producten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden. Purestone bezorgt hiertoe een factuur aan de klant. Indien de Klant op de vervaldatum in gebreke is om de factuur (geheel) te betalen loopt van rechtswege een interest a rato van 1 procent per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag dat volledige betaling werd verkregen, en wordt er eveneens een forfaitaire schadevergoeding van honderdvijftig EURO (€ 150,00) aangerekend als compensatie voor de administratieve kosten en kosten van invordering bij Purestone,. Eventuele deelbetalingen vanwege de Klant worden door Purestone maar aanvaard onder alle voorbehoud en zullen in respectievelijke volgorde worden toegerekend op: (i) gelopen interesten, (ii) het schadebeding en (iii) de oudste openstaande hoofdsom. Bovendien behoudt Purestone zich het recht voor om een nieuwe Bestelling van de Klant te weigeren indien die Klant nog openstaande facturen heeft bij Purestone.

6.4. Voorafgaand aan de betaling van de volledige prijs is blijven de Producten de exclusieve eigendom van Purestone. Het is de Klant in voorkomend geval niet toegestaan de Producten te dragen, te gebruiken, door te verkopen dan wel op enige wijze te onttrekken aan een mogelijke revindicatie door Purestone. De Klant zal de Producten bijgevolg met de grootste zorg bewaren en op eerste verzoek aan Purestone terugbezorgen. Indien de Klant de Producten in toepassing van dit artikel aan Purestone moet terugbezorgen, zal de Klant de kosten van deze retourzending dragen, zonder enige mogelijkheid tot verhaal op Purestone in dat kader.

6.5. Bovenop de prijs zijn mogelijk bezorgkosten van toepassing, zoals aangegeven op de Website op het ogenblik dat de Klant diens Bestelling plaatste en zoals aan de Klant bevestigd in de automatische bevestiging van die Bestelling. Deze bezorgkosten hangen af van de Bestelling, de gewenste plaats van de levering alsook de gewenste verzendmethode en de tarieven van BPost. Indien de Klant afkomstig is van buiten België en zijn bestelling daar wil laten leveren, zal de levering gebeuren door de door B-Post gekozen onderaannemer, zijnde op dit moment DHL.

7. Levering

7.1. Purestone levert in beginsel enkel Producten in de Europese Unie. De levering zal steeds gebeuren door BPost, de nationale postdienst van België en bijgevolg een onderneming waarover Purestone geen controle, noch zeggenschap heeft of een door B-Post gekozen onderaannemer waarover Purestone evenmin controle heeft. De plaats van de levering is steeds het adres dat de Klant bij de Bestelling hebt opgegeven. Purestone is dan ook niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering.

7.2. Purestone zal alle redelijke inspanningen leveren om de Producten te laten leveren binnen de op de Website aangegeven levertijd, maar kan – mede gezien het feit dat BPost een derde partij is – hieromtrent geen garanties verstrekken. Purestone is bijgevolg op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die de Klant zou lijden ten gevolge van een laattijdige levering.

7.3. Het risico met betrekking tot de Producten gaat in principe over op het ogenblik van de levering ervan. Het eigendomsrecht met betrekking tot de Producten gaat in principe op datzelfde moment over, tenzij de volledige prijs voor de Bestelling nog niet werd ontvangen door Purestone en toch tot levering werd overgegaan.

7.4. De documenten (inbegrepen maar niet beperkt tot de productinformatie) zullen per e-mail aan de Klant worden bezorgd, tezamen met de Orderbevestiging en zullen bijgevolg niet fysiek samen met de Producten geleverd worden. Indien de Klant de Producten wil verwerken en/of verspreiden in andere landen dan België, zal de Klant de door Purestone geleverde documentatie op eigen kosten vertalen naar de gesproken taal in het/de door de Klant gekozen land/landen.

8. Producten

8.1. Gelet op het feit dat Producten samengesteld zijn uit allemaal unieke stenen, kan de werkelijke kleur van de Producten verschillen van de kleur die de Klant waarneemt op zijn/haar computerscherm bij het plaatsen van een Bestelling, alsook van de kleur van de Fysieke Sample. Mede gelet op het feit dat de weergave van kleuren op ieder scherm verschillend is, kan Purestone niet garanderen dat de geleverde Producten volledig overeenkomen met de gewenste kleur. Purestone stelt evenwel alle commercieel redelijke inspanningen in het werk om de weergave van de Producten op de Website zo goed als mogelijk te doen overeenstemmen met de realiteit.

8.2. Purestone behoudt zich het recht voor om de informatie over de Producten zoals beschikbaar op de Website op ieder ogenblik te wijzigen (inclusief de informatie over beschikbaarheid, prijzen en beschrijving). Deze wijzigingen hebben vanzelfsprekend enkel effect op Bestellingen die na voormelde wijzigingen zijn geplaatst.

8.3. Purestone voorziet productdetails en documentatie die samen met de Orderbevestiging aan de Klant bezorgd worden. Indien de Klant de Producten wil verwerken en voortverkopen, zal hij ertoe gehouden zijn dezelfde voorschriften, productdetails en documentatie bij de verwerkte/doorverkochte Producten te houden.

9. Gebreken

9.1. De Klant verbindt er zich toe de Producten onmiddellijk bij de levering in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit ervan overeenkomen met de Bestelling. Bovendien zal de Klant eventuele zichtbare gebreken onverwijld en uiterlijk acht (8) dagen na levering schriftelijk aan Purestone melden.

9.2. Purestone is slechts aansprakelijk voor een gebrek aan overeenstemming aan de Producten dat (i) bestaat bij de levering van de Producten en dat uiterlijk binnen een termijn van twee (2) weken na de vaststelling ervan (dan wel het ogenblik waarop de Klant van het gebrek niet onkundig kon blijven) schriftelijk aan Purestone werd gemeld. Purestone zal bovendien in geen geval aansprakelijk zijn voor:

9.2.1. Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die na de levering veroorzaakt is aan de Producten (zoals bijvoorbeeld oxidatie, valschade, natuurlijke slijtage ten gevolge van gebruik van de Producten,…);

9.2.2. Schade die het gevolg is van een gebruik voor doeleinden anders dan gekaderd in deze Algemene Voorwaarden dan wel de Orderbevestiging;

9.2.3. De vervanging van toebehoren/hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen dan wel herstellingen uitgevoerd door andere partijen dan Purestone;

9.2.4. Defecten door brand, waterschade, bliksem, ongevallen;

9.2.5. Defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik, dan wel gebruik van de Producten in strijd met de voorschriften van de fabrikant van de Producten, zoals aan de Klant bezorgd tezamen met de Orderbevestiging;

9.3. Indien de Klant Purestone tijdig een defect/gebrek meldt, dient de Klant de Producten via BPost aan Purestone terug te sturen, vergezeld van een brief of e-mail waarin de Klant aan Purestone het defect naar zijn of haar beste vermogen toelicht, welk schrijven of e-mail de Klant vergezelt van alle informatie die in deze nuttig en/of noodzakelijk is voor Purestone. Als Purestone vaststelt dat:

9.3.1. het Product inderdaad defect/gebrekkig is,

9.3.2. dat het defect/gebrek niet aanwezig was bij de levering van de Producten dan wel indien de Klant dat niet bewijst,

9.3.3. het defect niet het geval is van normale slijtage en ouderdom van de in de Producten gebruikte materialen en

9.3.4. dat dit defect niet het gevolg is van vandalisme, onheus gebruik of gebruik in omstandigheden waarvoor de Producten niet bedoeld zijn;

zal Purestone (volgens haar keuze) het defecte Product vervangen dan wel herstellen. De Klant zal in geen geval in toepassing van dit artikel gerechtigd zijn tot terugbetaling van de prijs. Purestone beslist op discretionaire wijze welke remedie het meest aangewezen is. Hoewel Purestone hierover met de Klant in overleg kan treden, behoudt Purestone hierover het exclusieve beslissingsrecht.

9.4. Purestone garandeert in geen geval dat de Producten voldoen aan het specifieke doel dat de Klant daarmee voor ogen had. De Producten dienen louter als grondstof voor mode-accessoires. Ongeschiktheid voor het doel dat de Klant ermee voor ogen had, kan dan ook in geen geval aanvaard worden als grond om de Overeenkomst te beëindigen.

9.5. In ieder geval zijn de verbintenissen van Purestone onder de Overeenkomst middelenverbintenissen, behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen dan wel indien de omstandigheden duidelijk anders vereisen. Purestone verbindt zich, behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen dan wel wettelijk verplicht in geen geval tot het behalen van een specifiek resultaat.

9.6. De Partijen komen overeen dat iedere eenzijdige prijsvermindering door de Klant, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, uitgesloten wordt.

10. Gebruiksvoorschriften & Aansprakelijkheid

10.1. De Producten zijn uitsluitend bedoeld om verwerkt te worden als armband die om de pols dient te worden gedragen en dienen enkel voor modedoeleinden. De Producten zijn bijgevolg niet gemaakt en/of getest voor enig ander gebruik of welk ander doel wat dan ook. De Producten bevatten bovendien kleine stukjes en deeltjes die mogelijk verstikkingsgevaar kunnen opleveren en zijn om die reden niet geschikt voor kinderen jonger dan zeven (7) jaar. Purestone zal dan ook in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Producten in weerwil met de voorschriften die opgenomen zijn in dit artikel 10, alsook met de voorschriften die in de productdetails en –documentatie die werden meegestuurd met de Orderbevestiging werden opgenomen.

10.2. Gelet op het feit dat de Producten natuurlijke stenen zijn mogen de producten niet in contact komen met water en mogen deze in geen geval vallen. Bovendien kan iedere steen in een Product verschillen, zonder dat eventuele verschillen in deze zin aanleiding kunnen geven tot non-conformiteit van het Product.

10.3. De Klant erkent uitdrukkelijk dat Purestone haar alle informatie over de Producten heeft verstrekt, uiterlijk bij de levering van de Producten. Indien de Klant bij de levering vaststelt over bepaalde informatie niet te beschikken zal zij zulks onverwijld en niet later dan vierentwintig uur (24) na levering per e-mail aan Purestone melden. Purestone zal vervolgens de productinformatie nogmaals/alsnog bezorgen.

10.4. Behoudens in geval van opzet, fraude of grove nalatigheid, is Purestone niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van onnauwkeurigheden, onvolledigheid en/of onrechtmatigheid in de inhoud van de Website, alsook voor iedere andere schade die de Klant mogelijk lijdt ten gevolge van de gebrekkige uitvoering van de verbintenissen van Purestone onder de Overeenkomst.

10.5. Schade die volgens de Klant te wijten is aan opzet, fraude of grove nalatigheid dient zo snel mogelijk (en uiterlijk drie (3) dagen nadat de schade zich manifesteert dan wel nadat de Klant redelijkerwijze niet langer onkundig kon blijven van de schade) schriftelijk aan Purestone te worden gemeld, met toevoeging van alle relevante gegevens die voor Purestone redelijkerwijze nuttig en/of noodzakelijk zijn ten einde passende maatregelen te kinnen nemen. Schade die de Klant laattijdig aan Purestone meldt, zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid van Purestone tenzij de Klant bewijst dat de laattijdige melding van de schade het gevolg is van een situatie van Overmacht.

10.6. Indien Purestone aansprakelijkheid zou dragen ten aanzien van de Klant, zal deze aansprakelijkheid, voor zo maximaal mogelijk als wettelijk is toegestaan, beperkt zijn tot tweemaal de totale aankoopwaarde van de Bestelling die aanleiding heeft gegeven tot de schade.

11. Klachten

Indien de Klant klachten of opmerkingen heeft aangaande de wijze waarop Purestone haar verbintenissen onder deze Overeenkomst is nagekomen, dient de Klant contact op te nemen met Purestone via e-mail naar info@Purestone.be. Purestone stelt alles in het werk om een tijdig en passend gevolg te geven aan iedere klacht en streeft ernaar de Klant een uitstekende service te bieden. Purestone tracht bijgevolg op iedere klacht binnen de drie (3) werkdagen te antwoorden, maar verstrekt hiertoe geen garanties.

12. Persoonsgegevens & Privacy

12.1. In het kader van de Overeenkomst zal Purestone bepaalde persoonsgegevens ontvangen/verwerken van de Klant. Purestone draagt de privacy van haar Klanten hoog in het vaandel en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacy-wetgeving zoals bijvoorbeeld (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

12.2. Indien de Klant de meer wil weten over de wijze waarop Purestone zijn/haar persoonsgegevens verwerkt, kan de Klant terecht in de Privacy-Policy van Purestone, zoals beschikbaar op de Website. Het plaatsen van een Bestelling, impliceert aanvaarding van de Privacy-Policy. Het staat u na afloop van de Overeenkomst te allen tijde vrij om uw privacy-rechten onder de toepasselijke privacy-wetgeving uit te oefenen en op die wijze een einde te stellen aan de eventuele verdere verwerking van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de relevante bepalingen in onze Privacy Policy.

13. Intellectuele eigendom

13.1. Het Purestone-handelsmerk, alsook alle andere handelsmerken van de besloten vennootschap Purestone, of ze nu figuratief zijn of niet, en alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo's die op de producten, accessoires of verpakkingen staan, al dan niet geregistreerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Purestone. De Klant verwerft op geen enkele wijze enig recht of licentie op deze intellectuele eigendomsrechten.

13.2. Het is ten strengste verboden om handelsmerken waarnaar wordt verwezen, afbeeldingen, afbeeldingen en logo's te reproduceren, volledig, gedeeltelijk of aangepast, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Purestone, op welke manier dan ook. Overtreding van dit verbod kan worden vervolgd en geeft in ieder geval aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van de Klant aan Purestone ten belope van vijfduizend EURO (€ 5.000,00) per inbreuk, te vermeerderen met vijftig EURO (€ 50,00) per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Purestone om een hogere schade te vorderen indien zij bewijst dat de geleden schade voormelde forfait overstijgt.

14. Niet-verzaking

14.1. Zelfs een herhaaldelijke niet-toepassing van één van de rechten die Purestone krachtens deze Overeenkomst of de wet geniet, zal in geen geval uitgelegd kunnen worden als een verzaking aan dan wel een afstand van recht vanwege Purestone. De Klant ontleent aan een eventuele niet-toepassing geen enkel recht, noch zal de niet-toepassing Purestone verhinderen op een later tijdstip toch tot uitoefening van het (de) betrokken recht(en) over te gaan.

14.2. Iedere verzaking aan een recht vanwege Purestone, moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren. Zelfs indien in een specifieke situatie door Purestone werd verzaakt aan (de toepassing van) een recht, zal deze verzaking geen rechten doen ontstaan ten aanzien van de Klant in andere (zelfs vergelijkbare) gevallen.

15. Deelbaarheid

15.1. De Partijen zijn ervan overtuigd dat de Overeenkomst in al haar aspecten bindend en geldig is. Mochten niettemin één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst nietig of ongeldig zijn, dan tast deze nietigheid of ongeldigheid de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. Bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is.

15.2. De Partijen verbinden er zich toe om bepalingen die nietig en/of ongeldig zouden zijn, onmiddellijk te vervangen door geldige bepalingen die hun gemeenschappelijke bedoeling zo dicht mogelijk benaderen.

16. Slotbepalingen

Overdraagbaarheid

16.1. Het is de Klant in geen geval toegestaan om zijn/haar verbintenissen onder deze Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming hiertoe vanwege Purestone.

Publiciteit

16.2. De Klant zal in geen geval het recht hebben om enige publicaties te doen aangaande de Producten, hun voorstelling op de Website of aangaande Purestone in het algemeen, ongeacht de wijze waarop (papier, internet, website of via eender welk ander medium zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot sociale media, vlogs, blogs etc.) behalve indien Purestone hiertoe voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Overmacht & Imprevisie

16.3. Geen van de Partijen zal aansprakelijk zijn voor tekortkomingen in uitvoering van hun verbintenissen onder de Overeenkomst, indien die tekortkomingen het gevolg zijn van Overmacht. Iedere situatie van overmacht dient schriftelijk gemeld te worden door de inroepende Partij en dit uiterlijk achtenveertig (48) uur nadat die Partij kennis kreeg van de situatie van Overmacht.

16.4. Situaties van Overmacht geven bovendien de niet-inroepende Partij het recht om haar verbintenissen onder deze Overeenkomst op te schorten, voor zolang als de periode van Overmacht voortduurt, zonder hiertoe enigerlei schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de inroepende Partij.

16.5. Indien een situatie van Overmacht langer dan veertig (40) dagen duurt, zal de niet-inroepende Partij het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen, zonder hiertoe enige opzegtermijn of vergoeding verschuldigd te zijn.

16.6. In geval van wijziging van omstandigheden, ten gevolge van (i) onvoorziene uitzonderlijke omstandigheden die (ii) niet toerekenbaar zijn aan de inroepende Partij en waarvoor (iii) de inroepende Partij het risico niet op zich heeft genomen die van aard zijn om de uitvoering van de Overeenkomst (of een verbintenis daaronder) onredelijk zwaar te maken, zal de Partij die zich op die wijziging van omstandigheden wil beroepen dit schriftelijk aan de andere Partij melden en dit uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen na ontdekking van de gewijzigde omstandigheden dan wel het moment waarop de inroepende Partij redelijkerwijze niet langer onwetend kon zijn inzake de gewijzigde omstandigheden. De Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen om de Overeenkomst aan te passen naar wat zij zouden zijn overeengekomen indien zij de gewijzigde omstandigheden hadden kunnen voorzien. Indien deze heronderhandelingen binnen de vijftien (15) kalenderdagen niet tot een gewijzigd en door beide Partijen ondertekend akkoord hebben geleid, kan de inroepende Partij naar de rechter. De Partijen sluiten iedere wijziging van deze Overeenkomst door de rechtbank omwille van wijziging van omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5.74 BW uit. De rechtbank zal in voorkomend geval enkel bevoegd zijn om deze Overeenkomst te beëindigen.

Volledige overeenkomst

16.7. De Overeenkomst behelst de volledige afspraak tussen de Partijen met betrekking tot haar voorwerp. Als dusdanig vervangt deze Overeenkomst alle voorgaande overeenkomsten, afspraken (schriftelijk en/of mondeling) en correspondentie tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp van deze Overeenkomst.

Toepasselijk recht/bevoegde rechtbank

16.8. De Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan, en dient bijgevolg geïnterpreteerd te worden overeenkomstig, het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag alsook iedere andere regel van internationaal privaatrecht die zou maken dat het recht van een ander land van toepassing is. In geval van een geschil tussen de Partijen aangaande de uitvoering, geldigheid of interpretatie van de Overeenkomst, zullen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.