Naar inhoud

Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

PURESTONE B.V

Versie gedateerd 31 mei 2023

Naast deze Algemene Voorwaarden is ook onze Privacy Policy van toepassing op iedere samenwerking die U met Purestone aangaat. Bovendien zijn bij ieder gebruik van de Website (i) onze Privacy Policy, (ii) onze Cookie Policy en (iii) onze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

1. Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, alsook voor de interpretatie en de uitvoering van de Overeenkomst zullen de hiernavolgende termen, wanneer zij met een hoofdletter geschreven zijn, de volgende betekenis hebben (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dan wel indien de context duidelijk anders vereist):

Algemene Voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden, zoals beschikbaar op de Website en zoals aanvaard door U voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst.

Bestelling

Iedere Bestelling van Producten die de Klant bij Purestone plaatst.

Cookie Policy

De Cookie Policy van Purestone, zoals beschikbaar op haar Website.

Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden van de Website, zoals beschikbaar op de Website.

Orderbevestiging

De schriftelijke bevestiging van uw Bestelling, uitgaande van Purestone, welke (i) geldt als bevestiging dat Purestone Uw Bestelling heeft aanvaard en (ii) welke U wordt toegestuurd op het ogenblik dat uw Bestelling wordt verzonden.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen U en de Klant bestaande uit de Orderbevestiging, deze Algemene Voorwaarden.

Overmacht

Alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst onvoorzienbaar of onvermijdbaar zijn en die voor een Partij de onmogelijkheid creëren om de Overeenkomst uit te voeren dan wel de uitvoering van de Overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan redelijkerwijze te voorzien is, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden en/of rampen, weerschade, brand, inbeslagname, ziekte, staking, personeelstekort, uitputting van voorraad, machinebreuk, lock-out, epidemie, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, hacking, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, vertragingen bij en/of faillissement van aannemers of andere derde partijen op wiens diensten/goederen een Partij beroep doet/rekent.

Partij

Purestone of U

Partijen

Purestone en U

Privacy Policy

De Privacy Policy van Purestone, zoals beschikbaar op haar Website.

Producten

Alle producten die Purestone verkoopt, zijnde bijvoorbeeld doch niet beperkt tot armbanden, juwelen en andere wearables.

Purestone

De besloten vennootschap "PURESTONE", met maatschappelijke zetel te Richard Orlentstraat 20 bus B005, 2070 Zwijndrecht, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met BTW-nummer BE0738438729, met Website www.purestone.be en bereikbaar per e-mail op info@purestone.be.

U/Uw

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit aangaande de aankoop van de Producten met Purestone.

Website

De website www.purestone.be

 

2. Toepasselijkheid

2.1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten aangaande de verkoop van Producten door Purestone aan U.

2.2. Iedere overeenkomst wordt beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde):

 • De Orderbevestiging;
 • Deze Algemene Voorwaarden; en
 • Het Belgisch recht.

2.3. De Overeenkomst doet op geen enkele wijze afbreuk aan de dwingende wettelijke rechten waarover U beschikt.

2.4. Purestone wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van enig ander document, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de (eventuele) voorwaarden die Uzelf hanteert, op de Overeenkomst af, behoudens indien Purestone uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk met de toepasselijkheid van zulke documenten akkoord is gegaan. Zelfs indien Purestone uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van zulke documenten, blijven deze Algemene Voorwaarden aanvullend van toepassing.

2.5. Eventuele wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden zullen maar aan Purestone tegenstelbaar zijn voor zover deze wijzigingen schriftelijk werden goedgekeurd door Purestone.

2.6. Purestone behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In voorkomend geval zullen de gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn op alle nieuwe Bestellingen die u plaatst vanaf de datum dat de nieuwe Algemene Voorwaarden online beschikbaar werden gemaakt. In voorkomend geval zal u gevraagd worden deze nieuwe Algemene Voorwaarden te aanvaarden, voorafgaand aan het sluiten van een nieuwe Overeenkomst.

2.7. Wij dringen erop aan dat u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig en aandachtig doorleert voorafgaand aan het plaatsen van uw Bestelling. Door aan te vinken dat u de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaard, bevestigt u uw onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst.

2.8. Als u vragen heeft over deze Algemene voorwaarden, de Producten of de Bestelling, neem dan contact met ons op via e-mail naar info@purestone.be.

3. Relatie tussen de partijen

3.1. U zal in geen geval en op geen enkele wijze het recht hebben om Purestone (juridisch) te verbinden of om contracten af te sluiten dan wel verbintenissen aan te gaan in naam en voor rekening van Purestone, behoudens in geval U daarvoor van Purestone voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft verkregen.

4. Producten

4.1. Gelet op het feit dat de werkelijke kleur van de Producten kan verschillen van de kleur die u ziet op uw computerscherm/mobiel apparaat, mede gelet op het feit dat de Producten handgemaakt zijn en de weergave van kleuren op ieder scherm verschillend is, kan Purestone niet garanderen dat de door u bestelde Producten volledig overeenkomen met de gewenste kleur. Purestone stelt evenwel alle redelijke inspanningen in het werk om de weergave van de Producten op de Website zo goed mogelijk te doen overeenstemmen met de realiteit.

4.2. Purestone houdt zich het recht voor om op ieder ogenblik de informatie over de Producten zoals beschikbaar op de Website te wijzigen (inclusief de informatie over beschikbaarheid, prijzen en beschrijving). Deze wijzigingen hebben vanzelfsprekend enkel effect op Bestellingen die na voormelde wijzigingen via de Website zijn geplaatst.

4.3. De Producten mogen enkel gebruikt worden conform hetgeen bepaald in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden en met inachtneming van de voorschriften en productdetails/documentatie zoals aan U bezorgd tezamen met de Orderbevestiging.

5. Bestellingen

5.1. Indien U Producten wil bestellen, kan dit via mailcorrespondentie. Door een Bestelling te plaatsen bevestigt U meerderjarig te zijn, bekwaam te zijn om een Bestelling te plaatsen dan wel bevoegd te zijn een Bestelling te plaatsen namens de rechtspersoon die U wenst te vertegenwoordigen. Indien U onbekwaam bent een Bestelling te plaatsen, dan wel de rechtspersoon die U wenst te vertegenwoordigen niet geldig kan vertegenwoordigen, dient U uw gebruik van de Website onmiddellijk stop te zetten.

5.2. U bent zelf verantwoordelijk voor (i) de informatie die u ons verstrekt bij uw Bestelling, uitdrukkelijk inbegrepen maar niet beperkt tot de bestelde hoeveelheden, maten, kleuren etc, alsook (ii) de informatie die u ons verstrekt om de betreffende Producten aan u te kunnen factureren en leveren, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot uw naam, adres, gewenste wijze van levering etc.

5.3. Om een Bestelling te plaatsen geeft u de gewenste producten aan via mail, kiest u de gewenste verzendingsmethode en preferente betaalwijze. Purestone zal Bestellingen die (i) onvoldoende informatie bevatten aangaande de gewenste Producten, het gewenste leveringsadres of de gewenste betaalmethode dan wel (ii) niet in overeenstemming met de hoger aangegeven procedure werden geplaatst in geen enkel geval kunnen aanvaarden.

5.4. Op het ogenblik dat Purestone uw Bestelling ontvangt, zal u automatisch een e-mail ontvangen met de details van uw Bestelling. Deze e-mail betekent evenwel op geen enkel moment de aanvaarding van een Bestelling door Purestone.

5.5. Purestone zal bovendien gerechtigd zijn om iedere Bestelling te weigeren indien:

 • U onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt;
 • De Producten niet langer beschikbaar zijn op het ogenblik dat Purestone uw Bestelling ontvangt. In voorkomend geval zal Purestone u zo spoedig als mogelijk trachten te informeren wanneer de door U gewenste Producten terug beschikbaar zouden kunnen zijn. Zulke informatie betreft evenwel steeds een schatting en verbindt Purestone niet;
 • De Website bevatte een fout/onnauwkeurigheid met betrekking tot de Producten die U wenst te bestellen. In voorkomend geval zal Purestone u contacteren met de correcte gegevens aangaande de Producten die U wenste te bestellen om U zodoende in de mogelijkheid te stellen alsnog een Bestelling te plaatsen;
 • De situatie beschreven onder artikel 6.6. van toepassing is.


  5.6. Indien Purestone uw Bestelling niet kan aanvaarden, zal Purestone u daarvan per e-mail op de hoogte brengen. Indien U reeds heeft betaald voor uw Bestelling, zal Purestone u de reeds betaalde sommen integraal terugbetalen en dit uiterlijk dertig (30) dagen na de dag waarop Purestone U per e-mail laat weten dat uw Bestelling geweigerd is.

  5.7. Purestone kan te allen tijde de door haar aangeboden Producten wijzigen, aanpassen of stopzetten, zonder hierbij ten aanzien van U of een derde tot enigerlei schadevergoeding of compensatie verschuldigd te zijn.

  5.8. Het staat Purestone bovendien vrij om zelf te kiezen van wie zij Bestellingen wenst te accepteren, zonder dat Purestone evenwel op abusieve dan wel onredelijke gronden een Bestelling zal weigeren.

  5.9. Indien Purestone Uw Bestelling aanvaardt, zal Purestone de Producten opsturen, in overeenstemming met de door u gekozen bezorgmethode, van zodra betaling werd ontvangen. Op het ogenblik van verzending ontvangt u een Orderbevestiging per e-mail.

  5.10. Het staat U vrij een Bestelling te annuleren op ieder ogenblik, voor u van Purestone de Orderbevestiging heeft ontvangen. U neemt hiertoe schriftelijk contact op met Purestone via het contactformulier op de Website dan wel via info@purestone.be, met vermelding van het bestelnummer. In geval van annulering van een Bestelling zal Purestone u de betaalde bedragen terugstorten, uiterlijk dertig (30) dagen na annulering. Door Purestone aanvaardde Bestellingen, waarvoor Purestone reeds een Orderbevestiging heeft verstuurd, zullen in geen geval door U geannuleerd kunnen worden.

  5.11. Purestone levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over Producten die op de Website wordt weergegeven correct is. Wanneer u een Bestelling plaatst, kunnen bepaalde Producten echter helaas niet op voorraad zijn. Als Purestone de bestelde Producten niet binnen veertien (14) dagen na de datum van Uw Bestelling kan leveren, annuleert Purestone de Bestelling geheel of gedeeltelijk en krijgt U de betaling voor de Producten in de geannuleerde Bestelling uiterlijk dertig (30) dagen na annulering.

  6. Betaling en levering

  Prijzen

  6.1. De prijzen van de Producten zijn in beginsel zoals aangegeven op de Website en zoals bevestigd in de automatische e-mail waarin Purestone bevestigt uw Bestelling te hebben ontvangen. Alle prijzen zijn in EURO en exclusief BTW.

  6.2. Bovenop de prijs zijn mogelijk bezorgkosten van toepassing, zoals aangegeven op de Website op het ogenblik dat U uw Bestelling plaatste en zoals aan U bevestigd in de automatische bevestiging van Uw Bestelling. Deze bezorgkosten hangen af van de Bestelling, de gewenste plaats van de levering alsook de gewenste verzendmethode en de tarieven van BPost.

  Betaling

  6.3. Iedere Bestelling dient door U vooraf betaald te worden. Zolang u niet heeft betaald, behoudt Purestone zich het recht voor om uw Bestelling niet te bevestigen (lees: geen Orderbevestiging te sturen) alsook om de bestelde Producten niet te leveren.

  6.4. Moest Purestone, bij wijze van uitzondering, toch tot levering van de Producten overgaan vooraleer volledige betaling van de Bestelling werd ontvangen, dan blijft Purestone exclusieve eigenaar van de Producten, tot volledige betaling is ontvangen. Het is U in voorkomend geval niet toegestaan de Producten te dragen, te gebruiken, door te verkopen dan wel op enige wijze te onttrekken aan een mogelijke revindicatie door Purestone. U zal de Producten bijgevolg met de grootste zorg bewaren en op eerste verzoek aan Purestone terugbezorgen. Indien u de Producten in toepassing van dit artikel aan Purestone moet terugbezorgen, zal U de kosten van deze retourzending dragen, zonder enige mogelijkheid tot verhaal op Purestone in dat kader.

  6.5.Betaling is mogelijk via Creditcard of bankcontact. U zal dus uw kaartgegevens moeten doorgeven bij het plaatsen van Uw Bestelling. Uw kaart wordt vervolgens voor het totale bedrag van Uw Bestelling gedebiteerd. Indien de uitgever van Uw creditcard of bankpas de betaling van uw Bestelling niet goedkeurt, behoudt Purestone zich het recht voor om de uitvoering van haar verplichting onder de Overeenkomst volledig dan wel gedeeltelijk op te schorten dan wel de Bestelling te weigeren, zonder aan U hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Bovendien zal Purestone in voorkomend geval nooit aansprakelijk zijn voor vertragingen in de eventuele latere levering van de Producten.

  6.6. Indien u met Purestone overeengekomen bent dat u achteraf mag betalen, is de factuur steeds betaalbaar tegen de datum aangegeven op de factuur. Indien de factuur geen specifieke datum vermeldt, is de factuur in ieder geval betaalbaar binnen de dertig (30) dagen te rekenen vanaf factuurdatum. Indien u op de vervaldatum in gebreke bent om de factuur te betalen loopt van rechtswege een interest a rato van 1 procent per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag dat volledige betaling werd verkregen. Eventuele deelbetalingen vanwege U worden door Purestone maar aanvaard onder alle voorbehoud en zullen in respectievelijke volgorde worden toegerekend op: (i) gelopen interesten en (ii) de hoofdsom. Bovendien behoudt Purestone zich het recht voor om een nieuwe Bestelling van U te weigeren indien u de verschuldigde prijs voor een vorige Bestelling nog niet heeft voldaan.

  Levering

  6.7. Purestone levert voornamelijk in België. De levering zal steeds gebeuren door BPost, de nationale postdienst van België en bijgevolg een onderneming waarover Purestone geen controle, noch zeggenschap heeft. De plaats van de levering is steeds het adres dat u bij de Bestelling hebt opgegeven. Purestone is dan ook niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering.

  6.8. Purestone zal alle redelijke inspanningen leveren om de Producten te laten leveren binnen de op de Website aangegeven levertijd, maar kan – mede gezien het feit dat BPost een derde partij is – hieromtrent geen garanties verstrekken. Purestone is bijgevolg op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die U zou lijden ten gevolge van een laattijdige levering.

  6.9. Het risico met betrekking tot de Producten gaat in principe over op het ogenblik van de levering ervan. Het eigendomsrecht met betrekking tot de Producten gaat in principe op datzelfde moment over, tenzij de volledige prijs voor de Bestelling nog niet werd ontvangen door Purestone en toch tot levering werd overgegaan.

  6.10. De documenten (inbegrepen maar niet beperkt tot de productinformatie) zullen u per e-mail worden bezorgd, tezamen met de Orderbevestiging en zullen bijgevolg niet fysiek samen met de Producten geleverd worden.

  7. Gebreken & Garantie

  7.1. U verbindt er uzelf toe de Producten onmiddellijk bij de levering in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit ervan overeenkomen met uw Bestelling. Bovendien zal u eventuele zichtbare gebreken onverwijld en uiterlijk acht (8) dagen na levering schriftelijk aan Purestone melden.

  7.2. Purestone is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming aan de Producten dat (i) bestaat bij de levering van de Producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering. U dient ieder gebrek onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van twee (2) maanden na de vaststelling ervan (dan wel het ogenblik waarop U van het gebrek niet onkundig kon blijven) schriftelijk aan Purestone te melden. Bij gebrek aan dergelijke, tijdige, melding van het gebrek aan Purestone, zal U uw recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Purestone verliezen. Purestone zal evenwel in geen geval aansprakelijk zijn voor:

  (i) Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die na de levering veroorzaakt is aan de Producten (zoals bijvoorbeeld oxidatie, valschade, natuurlijke slijtage ten gevolge van gebruik van de Producten,…);

  (ii) De vervanging van toebehoren/hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen dan wel herstellingen uitgevoerd door andere partijen dan Purestone;

  (iii) Defecten door brand, waterschade, bliksem, ongevallen

  (iv) Defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik, dan wel gebruik van de Producten in strijd met de voorschriften van de fabrikant van de Producten, zoals aan U bezorgd tezamen met de Orderbevestiging;

  (v) Schade ten gevolge van commercieel, professioneel of collectief gebruik door U;

  7.3. Indien u Purestone tijdig een defect/gebrek meldt, dient u de Producten via BPost aan Purestone terug te sturen op het in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden opgegeven adres, vergezeld van een brief of e-mail waarin u ons het defect naar uw beste vermogen toelicht, welk schrijven of e-mail u vergezelt van alle informatie die in deze nuttig en/of noodzakelijk is voor Purestone. Als Purestone vaststelt dat:

  (i) het Product inderdaad defect is,

  (ii) dat het defect niet aanwezig was bij de levering van de Producten dan wel indien U dat niet bewijst (voor zover later dan zes (6) maanden na de levering van de Producten),

  (iii) het defect niet het geval is van normale slijtage en ouderdom van de in de Producten gebruikte materialen en

  (iv) dat dit defect niet het gevolg is van vandalisme, onheus gebruik of gebruik in omstandigheden waarvoor de Producten niet bedoeld zijn;

  zal Purestone (volgens haar keuze) het defecte Product vervangen dan wel herstellen. U zal in geen geval in toepassing van dit artikel gerechtigd zijn tot terugbetaling van de prijs. Purestone beslist op discretionaire wijze welke remedie het meest aangewezen is. Hoewel Purestone hierover met U in overleg kan treden, behoudt Purestone hierover het exclusieve beslissingsrecht.

  7.4. Purestone garandeert in geen geval dat de Producten voldoen aan het specifieke doel dat U daarmee voor ogen had. De Producten dienen louter als mode-accessoire. Ongeschiktheid voor het doel dat U ermee voor ogen had, kan dan ook in geen geval aanvaard worden als grond om de Overeenkomst te beëindigen.

  7.5. In ieder geval zijn de verbintenissen van Purestone onder de Overeenkomst middelenverbintenissen, behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen dan wel indien de omstandigheden duidelijk anders vereisen. Purestone verbindt zich, behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen dan wel wettelijk verplicht in geen geval tot het behalen van een specifiek resultaat.

  8. Gebruiksvoorschriften & Aansprakelijkheid

   8.1. De Producten zijn uitsluitend bedoeld om als armband om de pols te worden gedragen en dienen enkel voor modedoeleinden. De Producten zijn bijgevolg niet gemaakt en/of getest voor enig ander gebruik of welk ander doel wat dan ook. De Producten bevatten bovendien kleine stukjes en deeltjes die mogelijk verstikkingsgevaar kunnen opleveren en zijn om die reden niet geschikt voor kinderen jonger dan zeven (7) jaar. Purestone zal dan ook in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Producten in weerwil met de voorschriften die opgenomen zijn in dit artikel 10, alsook met de voorschriften die in de productdetails en –documentatie die werden meegestuurd met de Orderbevestiging werden opgenomen.

  8.2. Gelet op het feit dat de Producten natuurlijke stenen zijn mogen de producten niet in contact komen met water, mogen deze in geen geval vallen. Bovendien kan iedere steen in een Product verschillen, zonder dat eventuele verschillen in deze zin aanleiding kunnen geven tot non-conformiteit van het Product.

  8.3. Behoudens in geval van opzet, fraude of grove nalatigheid, is Purestone niet aansprakelijk voor schade die U lijdt als gevolg van onnauwkeurigheden, onvolledigheid en/of onrechtmatigheid in de inhoud van de website, alsook voor iedere andere schade die U mogelijk lijdt ten gevolge van de gebrekkige uitvoering van de verbintenissen van Purestone onder de Overeenkomst.

  8.4. Schade die naar uw mening te wijten is aan opzet, fraude of grove nalatigheid dient zo snel mogelijk (en uiterlijk drie (23) dagen nadat de schade zich manifesteert dan wel nadat U niet langer onkundig kon blijven van de schade) schriftelijk aan Purestone gemeld, met toevoeging van alle relevante gegevens die voor Purestone redelijkerwijze nuttig en/of noodzakelijk zijn ten einde passende maatregelen te kinnen nemen. Schade die u laattijdig aan Purestone meldt, zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid van Purestone tenzij u bewijst dat de laattijdige melding van de schade het gevolg is van een situatie van Overmacht.

  8.5. Indien Purestone aansprakelijkheid zou dragen ten aanzien van U, zal deze aansprakelijkheid, voor zo maximaal mogelijk als wettelijk is toegestaan, beperkt zijn tot het laagste van de volgende twee bedragen:

  (i) Het bedrag equivalent aan de waarde van uw Bestelling (waarbij voor alle duidelijkheid verzend- en verzekeringskosten, belastingen, taxen, heffingen van welke aard ook door eender welke overheid of bevoegde administratie van de waarde van uw Bestelling afgetrokken moeten worden); of

  (ii) Het bedrag ten belope waarvan de verzekering van Purestone effectief tussenkomst naar aanleiding van het voorliggende schadegeval.

  9. Klachten

  9.1. Indien U klachten of opmerkingen heeft aangaande de wijze waarop Purestone haar verbintenissen onder deze Overeenkomst is nagekomen, neemt u best zo snel mogelijk contact op met Purestone via e-mail naar info@purestone.be. Purestone stelt alles in het werk om een tijdig en passend gevolg te geven aan iedere klacht en streeft ernaar U een uitstekende service te bieden. Purestone tracht bijgevolg op iedere klacht binnen de drie (3) werkdagen te antwoorden, maar verstrekt hiertoe geen garanties.

  10. Persoonsgegevens & Privacy

  10.1. In het kader van de Overeenkomst zal Purestone bepaalde persoonsgegevens ontvangen/verwerken van de Klant. Purestone draagt de privacy van haar Klanten hoog in het vaandel en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacy-wetgeving zoals bijvoorbeeld (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

  10.2. Indien u meer wil weten over de wijze waarop Purestone uw persoonsgegevens verwerkt, kan u terecht in de Privacy-Policy van Purestone, zoals beschikbaar op de Website. Het plaatsen van een Bestelling, impliceert uw aanvaarding van de Privacy-Policy. Het staat u na afloop van de Overeenkomst immers te allen tijde vrij om uw privacy-rechten onder de toepasselijke privacy-wetgeving uit te oefenen en op die wijze een einde te stellen aan de eventuele verdere verwerking van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de relevante bepalingen in onze Privacy Policy.

  11. Intellectuele eigendom

  11.1. Het Purestone-handelsmerk en alle handelsmerken, of ze nu figuratief zijn of niet, en alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo's die op de producten, accessoires of verpakkingen staan, al dan niet geregistreerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Purestone. U verwerft op geen enkele wijze enig recht of licentie op deze intellectuele eigendomsrechten.

  11.2. Het is ten strengste verboden om handelsmerken waarnaar wordt verwezen, afbeeldingen, afbeeldingen en logo's te reproduceren, volledig, gedeeltelijk of aangepast, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Purestone, op welke manier dan ook. Overtreding van dit verbod kan worden vervolgd en geeft in ieder geval aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding die u aan Purestone verschuldigd bent, onverminderd het recht van Purestone om een hogere schade te vorderen en te bewijzen.

  12. Niet-verzaking

  12.1. Zelfs een herhaaldelijke niet-toepassing van één van de rechten die Purestone krachtens deze Overeenkomst of de wet geniet, zal in geen geval uitgelegd kunnen worden als een verzaking aan dan wel een afstand van recht vanwege Purestone. De Klant ontleent aan een eventuele niet-toepassing geen enkel recht, noch zal de niet-toepassing Purestone verhinderen op een later tijdstip toch tot uitoefening van het (de) betrokken recht(en) over te gaan.

  12.2. Iedere verzaking aan een recht vanwege Purestone, moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren. Zelfs indien in een specifieke situatie door Purestone werd verzaakt aan (de toepassing van) een recht, zal deze verzaking geen rechten doen ontstaan ten aanzien van de Klant in andere (zelfs vergelijkbare) gevallen.

  13. Deelbaarheid

  13.1. De Partijen zijn ervan overtuigd dat de Overeenkomst in al haar aspecten bindend en geldig is. Mochten niettemin één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst nietig of ongeldig zijn, dan tast deze nietigheid of ongeldigheid de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. Bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is.

  13.2. De Partijen verbinden er zich toe om bepalingen die nietig en/of ongeldig zouden zijn, onmiddellijk te vervangen door geldige bepalingen die hun gemeenschappelijke bedoeling zo dicht mogelijk benaderen.

  14. Slotbepalingen

  Overdraagbaarheid

  14.1. Het is U in geen geval toegestaan om uw verbintenissen onder deze Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming hiertoe vanwege Purestone.

   Publiciteit

  14.2. U zal in geen geval het recht hebben om enige publicaties te doen, ongeacht de wijze waarop (papier, internet, website of via eender welk ander medium zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot sociale media, vlogs, blogs etc.) behalve indien Purestone hiertoe voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

  Overmacht

  14.3. Geen van de Partijen zal aansprakelijk zijn voor tekortkomingen in uitvoering van hun verbintenissen onder de Overeenkomst, indien die tekortkomingen het gevolg zijn van Overmacht. Iedere situatie van overmacht dient schriftelijk gemeld te worden door de inroepende Partij en dit uiterlijk achtenveertig (48) uur nadat die Partij kennis kreeg van de situatie van Overmacht.

  14.4. Situaties van Overmacht geven bovendien de niet-inroepende Partij het recht om haar verbintenissen onder deze Overeenkomst op te schorten, voor zolang als de periode van Overmacht voortduurt, zonder hiertoe enigerlei schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de inroepende Partij.

  14.5. Indien een situatie van Overmacht langer dan veertig (40) dagen duurt, zal de niet-inroepende Partij het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen, zonder hiertoe enige opzegtermijn of vergoeding verschuldigd te zijn.

  Volledige overeenkomst

  14.6. De Overeenkomst behelst de volledige afspraak tussen de Partijen met betrekking tot haar voorwerp. Als dusdanig vervangt deze Overeenkomst alle voorgaande overeenkomsten, afspraken (schriftelijk en/of mondeling) tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp van deze Overeenkomst.

  Toepasselijk recht/bevoegde rechtbank

  14.7. De Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan, en dient bijgevolg geïnterpreteerd te worden overeenkomstig, het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag alsook iedere andere regel van internationaal privaatrecht die zou maken dat het recht van een ander land van toepassing is. In geval van een geschil tussen de Partijen aangaande de uitvoering, geldigheid of interpretatie van de Overeenkomst, zullen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Purestone bevoegd zijn. Het staat u ook steeds vrij aanspraak te maken op de Online Dispute Resolution van de Europese Unie, via volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.